KUWAIT: A photo taken from the Subiya desert (road 801) by photographer Vithiyavathi Stalin (Instagram: @vithisphotography).